EenHeteDate.nl
Simpel & goedkoop
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Inloggegevens kwijt?
Bekijk profielenOnline leden (0)
VoorwaardenContactBerichtsysteem
Algemene Voorwaarden
 1. Inschrijving als bezoeker/lid van EenHeteDate.nl houdt in dat je akkoord gaat met deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen op elk moment aangepast worden, en wijzigingen gaan in vanaf het moment dat zij hier worden gepubliceerd.
 2. Deze website mag alleen gebruikt worden door personen van 18 jaar of ouder. Leden waarvan wij weten of redelijkerwijs vermoeden dat zij deze leeftijd nog niet hebben bereikt zullen worden verwijderd.
 3. Bij het aangaan van betalingen geeft u aan toestemming te hebben van de eigenaar van betreffende (mobiele) telefoonaansluiting of bankrekening om deze betaling uit te voeren.
 4. Bij het inschrijven op de website gaat u ermee akkoord dat EenHeteDate.nl uw IP-adres opslaat teneinde misbruik te voorkomen.
 5. Uw gegevens worden in een veilige omgeving opgeslagen, en uw wachtwoord is nooit bekend bij ons. Uw gegevens zullen niet worden verkocht of doorgegeven aan andere partijen.
 6. Het is niet toegestaan marketingberichten via ons systeem te verzenden.
 7. EenHeteDate.nl kan geen verantwoording aanvaarden betreffende de via deze website aangeboden dienst, en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld als de inschrijving van een lid niet het gewenst resultaat oplevert en niet zal leiden tot een contact, relatie, afspraak en dergelijke. Ook word hij gevrijwaard van de aansprakelijkheid indien enige onjuiste of onvolledige informatie via deze website word aangeboden via de deelnemers. Deelnemers kunnen, ook als dit niet is toegestaan, onjuiste informatie opgeven of de inschrijving voor een ander ongeoorloofd doel gebruiken. Voor dit ongeoorloofde of onwettige gebruik van EenHeteDate.nl is elke aansprakelijkheid van EenHeteDate.nl uitgesloten. EenHeteDate.nl kan de juistheid van de identiteit van haar deelnemers niet exact controleren of vaststellen, zeker wat betreft persoonlijke kenmerken als geslacht, geboortedatum en uiterlijk. Om die reden staat EenHeteDate.nl niet in voor de juistheid, volledigheid of waarheidsgetrouwheid van aangemaakte en deelnemende profielen, alsmede niet voor anderszins verstrekte informatie door leden in de ruimste zin van het woord, noch aanvaardt zij daarvoor enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, waarbij vermeld dat onze service zowel natuurlijke als fictieve, gemodereerde profielen bevat die bijdragen aan het entertainment-doeleinde van deze website, waarbij fysiek contact niet in alle gevallen mogelijk kan zijn. EenHeteDate.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade ontstaan door, voor of van het maken van afspraken en de mogelijke gevolgen daarvan en ongemakken die daaruit kunnen voortkomen. Inschrijven is voor eigen risico. EenHeteDate.nl is uitsluitend de contactbemiddeling verschuldigd, niet het welslagen. Het gebruik van EenHeteDate.nl geeft geen garantie voor het ontmoeten van een geschikte partner. Als de beoogde resultaten tegenvallen kan EenHeteDate.nl daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden, ongeacht de aard van de actie.
 8. Ieder lid is gerechtigd zich zonder opgave van redenen ten allen tijde uit te schrijven. Bij uitschrijving worden al uw gegevens en berichten gewist.
 9. Ontvangen betalingen zullen in geen enkel geval worden gerestitueerd.
 10. Onderhevig aan verantwoordelijkheden wettelijk opgelegd en welke niet kunnen worden uitgesloten is EenHeteDate.nl, noch een van haar bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers of agenten, verantwoordelijk voor jouw persoonlijk verlies, directe of indirecte schade, verantwoordelijkheden, claims of kosten (inclusief, maar niet gelimiteerd tot, advocaat, proces of schikkingskosten) die voortkomen uit of samenhangen met de inhoud van deze website in welke vorm dan ook. Bovendien doet EenHeteDate.nl afstand van alle aansprakelijkheid van het gedrag, de daden of nalatigheden van haar leden in welke vorm dan ook.
 11. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil over de uitleg van een begrip of bepaling van deze voorwaarden zal Nederlands de taal van uitleg zijn. De rechtbank in Amsterdam wordt bevoegd beschouwd om te oordelen over elk geschil dat verband houdt met deze algemene voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot hun geldigheid, interpretatie, uitvoering en/of beëindiging en de gevolgen daarvan.